Polityka prywatności

Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób fizycznych reprezentujących Usługobiorcę/Wykonawcę/Dostawcę oraz pracowników Usługobiorcy/Wykonawcy/Dostawcy skierowanych do kontaktów w sprawie realizacji umowy

 1. Usługobiorca/Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się przekazać do zapoznania treść niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim swoim pracownikom, których dane osobowe zostaną przekazane Usługodawcy/Zleceniodawcy/Odbiorcy w związku z realizacją niniejszej umowy.

Administrator

 1. Usługodawca/Zleceniodawca/Odbiorca Milena Rawska Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SERENITY z siedzibą w Warszawie (01-911) przy ul. H. Ch. Andersena 6/93, adres e-mail: biuro@gabinetserenity.pl, tel. kom.: +48 601-235-539, informuje osoby fizyczne reprezentujące Usługobiorcę/Wykonawcę/Dostawcę oraz jego pracowników skierowanych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, że jest Administratorem ich danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania     

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w następujących celach:
 • zawarcia, realizacji i zakończenia niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. rozliczenie faktur lub rachunków, prowadzenie dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • kontaktowania się z Klientem i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.

Odbiorcy danych    

 1. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł stosowne umowy w zakresie np. usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych, doradczych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. banki, sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Okres przechowywania     

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.

Informacja o wymogu podania danych    

 1. Podanie danych osobowych osób reprezentujących Usługobiorcę/Wykonawcę/Dostawcę jest warunkiem umownym i koniecznym w celu zawarcia i realizacji umowy.
 2. Podanie danych osobowych pracowników Usługobiorcy/Wykonawcy/Dostawcy jest dobrowolne, ale może być obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy pracownikiem a Usługobiorcą/Wykonawcą/Dostawcą i może być konieczne do prawidłowej realizacji umowy.
 3. Dane osobowe pracowników Usługobiorcy/Wykonawcy/Dostawcy są przekazywane Administratorowi przez Usługobiorcę/Wykonawcę/Dostawcę.

Prawa osób fizycznych    

 1. Osobom fizycznym przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail rodo@gabinetserenity.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG    

 1. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych

w korespondencji e-mail prowadzonej z Milena Rawska Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SERENITY

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Milena Rawska Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SERENITY.

Administrator

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej jest Milena Rawska Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SERENITY z siedzibą w Warszawie (01-911) przy ul. H. Ch. Andersena 6/93, adres e-mail: biuro@gabinetserenity.pl, tel. kom.: +48 601-235-539.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
 3. Jeżeli zwróci się Pani/Pan do nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.
 4. Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Milena Rawska Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SERENITY, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Prawa osób fizycznych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do Milena Rawska Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SERENITY.

Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów Milena Rawska Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SERENITY.

Administrator

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Milena Rawska Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SERENITY z siedzibą w Warszawie (01-911) przy ul. H. Ch. Andersena 6/93, adres e-mail: biuro@gabinetserenity.pl, kom.: +48 601-235-539.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w następujących celach:
 • zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, a dane gromadzone w trakcie konsultacji i psychoterapii, na podstawie Pani/Pana pisemnej zgody ( 9 ust 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. wystawienie faktury, rachunku, prowadzenie dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f i 9 ust. 2 lit. f RODO;
 • kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie realizacji umowy np. aby potwierdzić rezerwację bądź odwołać lub przełożyć termin wizyty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Panie/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 2. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych (np. faktury) będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez czas realizacji umowy lub krócej jeśli wycofa Pani/Pan wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Prawa osób fizycznych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: rodo@gabinetserenity.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Informacja o wymogu podania danych

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.