Terapia DDA Legionowo, Warszawa

Psychoterapia DDA

Rozwój osobisty Legionowo

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików to termin, który jest powszechnie używany zarówno przez Klientów gabinetów psychoterapeutycznych, jak i samych psychoterapeutów, mimo, że w środowiskach naukowych budzi on wiele kontrowersji.

Najogólniej ujmując, termin Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) stosowany jest dla określenia osób, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej, a wyniesione z niej doświadczenia stanowią dla nich źródło licznych trudności pojawiających się w życiu dorosłym.

Znawcy tematu w swoich publikacjach bardzo często podkreślają, że grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików jest bardzo zróżnicowana.

To, co odróżnia od siebie osoby należące do grupy DDA to: struktura rodziny pochodzenia oraz sposób jej funkcjonowania, relacje, jakie łączyły dziecko z osobami spoza rodziny, wydarzenia, jakie miały miejsce w historii życia dziecka, jego subiektywne doświadczenia oraz to, w jaki sposób doświadczenia te wpłynęły na jego psychikę i jakie ślady w niej pozostawiły.

To, co pozostaje wspólne dla wszystkich osób należących do tej grupy to fakt, że wychowywały się one w rodzinie z problemem alkoholowym, gdzie przynajmniej jedno z rodziców było osobą uzależnioną.

W dużym uogólnieniu można przyjąć, że osoby wychowujące się w rodzinie z problemem alkoholowym najczęściej doświadczają trudności związanych z:

Relacją człowieka z samym sobą

Deficyty pojawiające się w tym obszarze dotyczą przede wszystkim ze sposobem funkcjonowania człowieka w bliskich związkach i związane są z nasiloną obawą przed utratą własnego Ja, niskim poczuciem własnej wartości, negatywnym stosunkiem do siebie, obawą przed pozytywnymi oczekiwaniami, jak również z lękiem przed utratą kontroli i stratą kogoś lub czegoś bliskiego.

Czynnikami mającymi znaczący wpływ na funkcjonowanie DDA w tym obszarze są ponadto:

doświadczanie poczucia winy w sytuacji zadbania o własne potrzeby, trudności w przeżywaniu zadowolenia z siebie, poczucie wewnętrznego przymusu bycia dzielnym i nie ulegania słabości, uporczywe zabieganie o względy innych w celu potwierdzenia własnej wartości, zaprzeczanie negatywnym faktom, jak również skłonność do nadmiernej odpowiedzialności lub nie podejmowania jej wcale.

Relacjami z innymi ludźmi

Możemy tu zdefiniować następujące problemy: obawę przed zdemaskowaniem, że „nie jestem atrakcyjny”, lęk przed porzuceniem, brak umiejętności rozwijania i pogłębiania relacji interpersonalnych, nadmierne poczucie lojalności nawet w stosunku do osób, które na to nie zasługują, niski poziom zaufania do ludzi, trudności w odróżnianiu miłości od litości, poczucie odmienności oraz przymusu odizolowania się od innych ludzi, problemy w nawiązywaniu współpracy z innymi, tendencję do wykonywania nawet najtrudniejszych zadań bez pomocy innych.

Emocjami

W tym obszarze można wskazać na problemy związane z impulsywnością reakcji, niskim poziomem zdolności do odprężenia się i zabawy, jak również podatnością na zranienia emocjonalne i odczuwanie nasilonego cierpienia związanego z zalegającym smutkiem. Można powiedzieć, że DDA nieustannie przeżywają obawę przed doświadczaniem i okazywaniem swoich uczuć, jak również przed konfliktem i uzewnętrznianiem swojego gniewu.

Sposobem życia

Ostatnim obszarem problemowym jest sposób życia, w którym wyróżnić można: trudności z realizacją zamierzonych celów, nadmierne reakcje na zmiany, których nie można kontrolować, doświadczanie niepewności w kwestii rozpoznania tego, co jest normą, a co nie, życie z pozycji ofiary oraz tendencja do postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w kategoriach czarno – białych. Ponadto DDA utrzymują stałą gotowość do pozostawania w trudnych sytuacjach, bez względu na ponoszone przez siebie koszty oraz do znajdowania satysfakcji w chaosie, częściej niż w spokoju. Cechuje je skłonność do nałogów i kompulsji, podatność na schorzenia psychosomatyczne oraz tendencja do posługiwania się kłamstwem nawet w tych sytuacjach, kiedy można powiedzieć prawdę.

Opracowano na podstawie: Sobolewska-Mellibruda, Z. (2012), Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików, strategie, procedury i opisy przypadków pracy psychoterapeutycznej, Warszawa: IPZ.

W ramach oferty psychoterapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzę:

  • sesje diagnostyczne,
  • sesje psychoterapii indywidualnej.

Czytaj dalej