Regulamin gabinetu

Regulamin korzystania z usług Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju Osobistego SERENITY

§1 Usługi i jakość ich świadczenia

 1. W Gabinecie SERENITY przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z psychologiem, psychoterapeutą lub specjalistą psychoterapii uzależnień i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 2. W ramach oferty Gabinetu SERENITY prowadzone są spotkania konsultacyjne, indywidualne i grupowe sesje psychoterapeutyczne oraz sesje rodzinne. Zarówno konsultacje, jak i sesje indywidualne mogą być prowadzone w formie spotkań tradycyjnych, odbywających się w gabinecie lub też w formie sesji online za pośrednictwem komunikatora Skype.
 3. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami wstępnymi (od 1 do 3 spotkań), które dają możliwość wzajemnego poznania się oraz służą sformułowaniu problemu, ustaleniu celu terapeutycznego oraz określeniu zasad współpracy.
 4. Proces psychoterapii rozpoczyna się zawsze od zawarcia kontraktu terapeutycznego. Ustalone w nim indywidualnie warunki współpracy dostosowane są do potrzeb Klienta i mogą nieznacznie modyfikować niniejszy Regulamin.
 5. Konsultacje oraz sesje psychoterapii indywidualnej trwają po 50 minut każda. Czas trwania sesji rodzinnej wynosi 80 minut, a sesji psychoterapii grupowej 120 minut. W przypadku spóźnienia Klienta na sesję czas jej trwania nie ulega wydłużeniu.
 6. Wszystkie usługi świadczone w ramach Gabinetu SERENITY są zgodne z Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
 7. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług praca psychoterapeutów poddawana jest regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

§2 Poufność sesji i dobro Klienta

 1. Psychoterapeuci zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 2. Treść sesji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez psychoterapeutę, ani przez Klienta, z zastrzeżeniem § 2 pkt 4 i 5.
 3. Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych wyłącznie za obopólną zgodą Klienta i psychoterapeuty, w szczególności, jeśli nagranie stanowi materiał pomocniczy w procesie psychoterapii.
 4. Psychoterapeuci w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddają swoją pracę z Klientem superwizji, w trakcie której omawiają kwestie związane z prowadzonymi przez siebie procesami psychoterapeutycznymi. Superwizor jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 5. W przypadku, kiedy w ocenie psychoterapeuty zdrowie lub życie klienta i/lub osób z jego otoczenia jest zagrożone, ma on prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez Klienta osoby lub zawiadomić stosowne służby np. wezwać pomoc medyczną.
 6. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywna lub naraża dobra osobiste terapeuty.
 7. Psychoterapeuta prowadząc sesję online ma prawo przerwać połączenie, jeśli Klient połączy się w celu innym niż konsultacja czy sesja psychoterapeutyczna lub gdy pojawią się uzasadnione przesłanki, że znajduje się on pod wpływem środków psychoaktywnych.

§3 Zasady bezpieczeństwa sesji online

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sesji prowadzonych za pośrednictwem komunikatora Skype, zarówno psychoterapeuta, jak i Klient zobowiązują się do:
  • korzystania wyłącznie z komputerów, na których zainstalowany jest aktualny i legalny system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe (np.: arcabit, avast, kaspersky) oraz najnowsza wersja komunikatora Skype,
  • korzystania z profili na platformach komunikacji internetowej (np.: Skype, konto pocztowe, konto Google) w sposób bezpieczny, a w szczególności do:
   • korzystania wyłącznie z zabezpieczonych połączeń internetowych,
   • ustawienia hasła do komputera oraz do tych profili, z których korzystają w trakcie sesji online,
   • zabezpieczenia sprzętu oraz haseł przed dostępem osób trzecich,
  • zabezpieczenia danych znajdujących się na komputerze oraz na serwerach platform internetowych lub tych portalach, na których umieszczone zostają materiały po sesji przed dostępem osób trzecich; w szczególności ma to zastosowanie do zapisów rozmowy tekstowej chat za pośrednictwem Skype oraz notatek przesłanych mailem,
  • zapewnienia bezpieczeństwa nagrań, które zostaną zarejestrowane w trakcie trwania sesji terapeutycznej; standardowo videorozmowy nie są w żaden sposób nagrywane, ani też automatycznie zapisywane na dysku; nagranie sesji każdorazowo wymaga obopólnej zgody.
 2. Zarówno Klient, jak i psychoterapeuta zobowiązują się do przestrzegania zasady, że w trakcie trwania sesji w pomieszczeniu, w którym prowadzone jest spotkanie nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji dopuszczalny jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z psychoterapeutą.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie danych z komputera nie jest nigdy działaniem zapewniającym stuprocentową pewność, że nie mogą one zostać odzyskane – dotyczy to dokumentów tekstowych, zapisów rozmów przez chat Skype, nagrań z sesji, itp. Jeśli klient zdecyduje się sprzedać lub odstąpić drugiej osobie komputer, z którego korzystał na potrzeby sesji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poszuka dodatkowych opcji czyszczenia dysku, zachowa go w bezpiecznym miejscu lub zniszczy w sposób trwały.
 4. Psychoterapeuta zobowiązuje się nie odsprzedawać ani nie przekazywać osobom trzecim komputera, z którego korzysta w czasie sesji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, twardy dysk komputera zostanie zniszczony w sposób trwały.
 5. Psychoterapeuta nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów komunikacji Skype, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego, czy innych platform cyfrowych, wykorzystywanych do przekazywania danych. Odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych serwerów zapewniana jest przez dostawców tych usług.
 6. Klient podejmując z psychoterapeutą kontakt online zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług, zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka, w szczególności do zasad określonych przez niniejszy Regulamin.

§4 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do prowadzenia rozmowy przez komunikator Skype opisane są na stronie: https://support.skype.com/pl/faq/FA10328/jakie-sa-wymagania-systemowe-skype-a.

§5 Rezerwacja sesji i płatności

 1. Konsultacje oraz sesje psychoterapeutyczne w Gabinecie SERENITY można rezerwować za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając maila na adres: biuro@gabinetserenity.pl, dzwoniąc lub wysyłając sms na numer +48 601 235 539. Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
 2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie przez Klienta jego numeru telefonu lub adresu e-mail, które będą wykorzystane wyłącznie do komunikacji Gabinetu SERENITY z Klientem i udzielania odpowiedzi na sformułowane przez niego pytania.
 3. Płatności za psychoterapię prowadzoną stacjonarnie w Gabinecie SERENITY uiszczane są na miejscu po zakończonej sesji psychoterapeutycznej. Możliwa jest płatność gotówką lub kartą.
 4. Za sesje prowadzone online płatności dokonać należy za pomocą przelewu tradycyjnego na wskazany poniżej numer konta bankowego:
  Milena Rawska Gabinet SERENITY
  Nr rachunku: 86 1050 1025 1000 0092 6121 1669
  Tytułem: dzień, miesiąc, godzina spotkania
 5. Należność za sesję online powinna być zaksięgowana na koncie Gabinetu SERENITY nie później niż na 24 godziny przez umówionym spotkaniem. W przypadku dokonania przelewu później niż na 24 godziny przed terminem wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres mailowy: biuro@gabinetserenity.pl lub za pośrednictwem sms na numer +48 601 235 539.
 6. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie Gabinetu SERENITY: www.gabinetserenity.pl.

§6 Zmiana i odwoływanie rezerwacji

 1. Za sesję odwołaną przez Klienta nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania terapeuta nie pobiera opłaty.
 2. Za sesję odwołaną przez Klienta na mniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania lub w razie nieobecności Klienta na sesji bez uprzedniej informacji o absencji, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny sesji. Należność należy uregulować najpóźniej w dniu kolejnej sesji terapeutycznej.
 3. Ze względu na specyfikę grupy terapeutycznej osoby decydujące się na udział w niej zobligowane są do opłacenia należności za wszystkie sesje grupowe niezależnie od tego, czy są na nich obecne, czy nie.
 4. W przypadku odwołania spotkania w dniu sesji z przyczyn leżących po stronie Gabinetu SERENITY, kolejna sesja Klienta odbędzie się na koszt psychoterapeuty.
 5. Jeżeli z przyczyn technicznych sesja prowadzona online nie będzie możliwa do zrealizowania, spotkanie zostanie przełożone na najbliższy dogodny dla Klienta i psychoterapeuty termin, bez konieczności ponoszenia przez Klienta dodatkowych opłat.
 6. Jeżeli sesja nie odbyła się z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym z powodu sytuacji wymienionych w § 2 pkt 6 i 7, Klient ponosi koszt sesji w wysokości 100% należności.

§7 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane są przez Klienta dobrowolnie i będą one wykorzystane wyłącznie w celu realizowania sesji terapeutycznych .
 2. W procesie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania, w zależności od preferowanego przez siebie kanału komunikacji, adresu e-mail, nicka Skype lub numeru telefonu.
 3. Zespół Gabinetu SERENITY dokłada wszelkich starań, by dane przekazane przez Klientów były należycie chronione i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 4. Zgromadzone dane Klientów nie są przekazywane, sprzedawane czy użyczane innym osobom bądź instytucjom, chyba, że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu bądź prokuratury lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Klienta lub osób z jego otoczenia.
 5. Podejmując kontakt z Gabinetem SERENITY Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia psychoterapii, w szczególności umawiania wizyt, kontaktu przez komunikator Skype, e-mail lub telefon, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 6. Informacje dotyczące polityki prywatności zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2020 r. i może ulec zmianie.
 2. Klient korzysta z psychoterapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Warszawa, 1 sierpnia 2020 r.